O kwartalniku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Integrator Kulturalny – Kwartalnik dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”

 Oddajemy w Państwa ręce „Integrator Kulturalny” - czasopismo poświęcone kulturze, Dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, bez względu na ich wiek, płeć, przynależność społeczną oraz stopień i rodzaj posiadanej dysfunkcji. Kwartalnik powstał z myślą o osobach, które z powodu ograniczeń sensorycznych, fizycznych, intelektualnych lub umysłowych mają trudności z dotarciem do informacji, ze zrozumieniem ich i przetwarzaniem.

Naszym zasadniczym celem jest udostępnianie kultury jednostkom, dla których stanowi ona niepodważalną wartość oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą wśród osób, które jak dotąd wykazywały bierność w tym obszarze. W czasopiśmie znajdą się artykuły promujące twórczość osób niepełnosprawnych, omawiające problem uczestnictwa tej grupy społecznej w kulturze, a także przybliżające różne wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Dzięki „Integratorowi” zaprezentujemy państwu szereg miejsc i obiektów dostępnych dla niepełnosprawnych odbiorców kultury, mających szczególne znaczenie w budowaniu i podtrzymywaniu tożsamości regionalnej i narodowej.

Za pośrednictwem naszego czasopisma chcielibyśmy również zainicjować dyskurs na temat znaczenia kultury w życiu osób niepełnosprawnych, jej wpływu na radzenie sobie z własną „odmiennością”. Wśród zagadnień jakie będziemy poruszać znajdą się tematy niełatwe i być może kontrowersyjne, zmuszające czytelnika do refleksji nad pytaniem czym dla nas jest kultura?, gwarantem zapewniającym rozwój człowieka? narzędziem kształtującym naszą tożsamość czy też rozrywką pojmowaną jako wartość sama w sobie.

Chcielibyśmy, aby nasze czasopismo stało się płaszczyzną polemik na temat zjawiska heterogeniczności kulturowej, przenikania się kultur oraz korzyści i zagrożeń z tym związanych zwłaszcza w kontekście współczesnych problemów dotykających Europę i Świat takich jak choćby problem uchodźctwa, migracji zarobkowej, kosmopolityzmu, nacjonalizmu, globalizacji i utraty tożsamości narodowej. Jesteśmy przekonani, że osoby niepełnosprawne mają również prawo do zdefiniowania własnych poglądów w tym zakresie.

Chcielibyśmy aby nasz kwartalnik posiadał wysoki poziom merytoryczny i jednocześnie był dostosowany do możliwości percepcyjnych i intelektualnych osób z różnymi niepełno sprawnościami.

Zadaniem czasopisma jest integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez prowadzenie dyskursu, wymianę poglądów, zachęcanie do wspólnego uczestnictwa w kulturze, podejmowanie wspólnych działań na jej rzecz.

„Integrator” powstał z inicjatywy grupy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych skupionych wokół Fundacji Radius”,

WWW.fundacjaradius.qinfo.pl

żywo zainteresowanych problematyką popularyzowania kultury wśród osób o utrudnionym dostępie do informacji, komunikacji i wiedzy.

Nasze czasopismo ma nie tylko integrować, ale także uczyć. Jesteśmy propagatorami edukacji kulturalnej pojmowanej jako edukacja do uczestnictwa w kulturze.

Zachęcamy państwa do zapoznania się z „Integratorem” .